Svenska Industrikommuner

Industrikommunerna i Almedalen 2019

Xport- seminariet fokuserade på hur exportaffärer kan öka för småföretagen i kommunerna. Sverige har stor export. Men många småföretag har svårt att komma ut på de stora marknaderna. Inom clean tech är obalansen särskilt stor. Sverige har gott rykte för sina clean tech lösningar. Seminariet visar hur vår exportpotential kan tas tillvara med en ny clean tech plattform, kallad Xport. Detta är en plattform för internationalisering av svenska SME-företag med energirelevans inom områdena digitalisering och/eller mobilitet. Målmarknader är Norden, Europa, USA, Indien, Kina och Singapore. Det finns hinder för SME- företag att satsa på export, främst orsakade av begränsade resurser i kombination med brist på kunskap och nätverk. Specifikt inom clean tech är dessa hinder ofta större. Medlemskommunerna har därför uppmanats att inventera lämpliga företag i den egna kommunen eller i regionen. Kontakta gärna Christer Asplund 0707-822650 eller Peter Nygårds 070-6901600 för mer information.

Industrikommunernas seminarium på fartyget M/S Sigrid fokuserade på att infrastruktursatsningar är bra för tillväxt i regioner utanför storstäder och har betydelse för Sveriges utveckling. Det rör infrastruktur i vid mening såsom: järnväg, sjöfart, flyg, offentlig service och digitalisering samt energiförsörjning och stomnätets betydelse. Vid seminariet framkom framför allt att infrastrukturen är central för ett fungerande samhälle. Etablerare efterlyser goda transporter. Godstrafik måste prioriteras och inte enbart persontrafik. Konstaterades att järnvägsnätet är mest eftersatt. Kommunerna har fått bättre möjligheter att påverka infrastrukturfrågorna på senare år. Trafikverket har till uppgift att se till att den Nationella transportplanen uppfylls. Transportplanen omfattar 622 miljarder kronor åren 2018-2029. Dessutom finns en näringslivspott tillsammans näringslivet på cirka 100 miljoner kronor per år. De regionala infrastrukturplanerna omfattar 333 miljarder kronor. Således finns det resurser i systemet och det är därför angeläget att kommunerna och trafikverket Identifierar behoven tillsammans i samråd för mesta möjliga nytta.

Vid sistnämnda seminarium medverkade: Anders Flanking, nytillträdd landshövding, länsstyrelsen Gotland, Jörgen Einarsson, Direktör, Trafikverket, Region Sydväst, Per Bondemark, Ordförande, Näringslivets Transportråd
Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande och f.d. ordförande i Svenskt Flyg, Luleå kommun, Johan Abrahamsson, Kommunstyrelsens ordförande, Mariestads kommun, Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun och Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.